Verkoopvoorwaarden

Welkom bij Mijn Mini Buddies. We hopen dat we uw bestelling tijdig en naar tevredenheid kunnen verwerken.
My Mini Buddies is een gepersonaliseerd boek met de voornaam van een kind. Alle My Mini Buddies-boeken zijn uniek gemaakt voor de voornaam van elk kind.

Deze Algemene Voorwaarden regelen de inhoud en het gebruik van de Website. www.myminibuddies.com (in dit document aangeduid als de "Website" en bepalen de voorwaarden waaronder wij de producten leveren die beschikbaar zijn op de website (in dit document aangeduid als "Producten"). Lees deze Verkoopvoorwaarden aandachtig door voordat u onze website en om daar producten te bestellen Door deze website te gebruiken en/of producten te bestellen, erkent u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en aanvaard.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van Producten door My Mini Buddies via de website en prevaleren boven alle andere documenten of praktijken die van kracht zijn in de verkoopsector, tenzij we schriftelijk anders overeenkomen. Indien u deze Algemene Voorwaarden niet accepteert, verzoeken wij u de website niet te gebruiken. Houd er rekening mee dat we deze Algemene voorwaarden kunnen wijzigen en dat u ze daarom regelmatig moet bekijken. Indien u geen enkele wijziging accepteert, dient u het gebruik van de website te staken. Uw voortgezette gebruik wordt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

DEFINITIES

"Koper" betekent de persoon die op de bestelling wordt genoemd;
"Contract" betekent de Bestelling en de Orderbevestiging;
"Niet-conform product" betekent een product dat een defect of fout bevat; of die onvolmaakt is of onvolkomenheden heeft met betrekking tot de bestelling;
"Bestelling" betekent uw bestelling voor een Product op de Website;
"Prijs" betekent de prijs inclusief verpakkings- en verzendkosten en eventuele belastingen, promotionele aanbiedingen of kortingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling.
"Algemene voorwaarden" betekent de aankoop- en verkoopvoorwaarden die in dit document worden uiteengezet.

TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U mag de website niet gebruiken op een ongepaste, ongeoorloofde of illegale manier. U stemt ermee in alle instructies die wij u geven met betrekking tot het gebruik van de website op te volgen.
Door uw bestelling te plaatsen, stemt u ermee in dat we deze en de inhoud ervan kunnen onderzoeken om ervoor te zorgen dat deze voldoet aan onze richtlijnen en voldoet aan deze Algemene voorwaarden. Evenzo erkent u dat we kunnen weigeren een bestelling te verwerken als we van mening zijn dat de inhoud in strijd is met deze Algemene voorwaarden en onze richtlijnen.

EIGENDOMS- EN GEBRUIKSRECHT

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, evenals alle inhoud en materiaal die daarmee verband houden (in dit document aangeduid als "Website-inhoud") behoren toe aan My Mini Buddies. Houd er rekening mee dat intellectuele eigendomsrechten octrooien, handelsmerken en geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken, domeinnamen, geregistreerde ontwerpen en ontwerprechten, auteursrechten, rechten op de gegevensbanken, morele rechten en rechten op computerprogramma's zijn. Het gebruik van de inhoud van de website is beperkt tot persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Daarom mag deze inhoud niet geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gewijzigd, gekopieerd, gewijzigd, gedistribueerd, ingelijst, opnieuw gepubliceerd, weergegeven, overgedragen of verkocht in welke vorm of op welke manier dan ook. Het is u verboden om het auteursrecht of andere eigendomsrechten in de inhoud van de website te wijzigen.

BESTELLINGEN EN BEPALINGEN

Alle producten worden te koop aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid en onder voorbehoud van onze aanvaarding van uw bestelling.
We behouden ons het recht voor om elke bestelling te weigeren zonder deze te hoeven rechtvaardigen. Geen enkele bestelling wordt als geaccepteerd beschouwd voordat we deze zonder voorbehoud hebben bevestigd door de orderbevestiging.
De details van je bestelling, de prijs en een geschatte leverdatum vind je in de orderbevestiging. Het is uw verantwoordelijkheid om zo snel als redelijkerwijs mogelijk contact met ons op te nemen of ons te informeren in het geval van een fout of storing met betrekking tot de bestelling. Anders wordt de verkeerde bestelling naar u verzonden.

We doen er alles aan om de gedrukte kleuren van de producten die op onze website verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven en te beschrijven. We kunnen echter niet garanderen dat de geleverde kleuren exact overeenkomen met de kleuren die op uw scherm of mobiele telefoon verschijnen.

PRIJS, BETALING EN VALUTA

Alle prijzen zijn inclusief btw, gebaseerd op de uiteindelijke waarde van uw bestelling en tegen het tarief dat van kracht is in België op het moment van uw bestelling.
Wanneer u uw bestelling heeft geplaatst en wij deze hebben geaccepteerd, dient de betaling te geschieden via onze betalingsprovider (Stripe). De volledige betaling wordt in rekening gebracht en het contract gaat dan in.

U moet ervoor zorgen dat alle gegevens die u ons geeft over uw bestelling en de levering correct zijn. Zorg er ook voor dat de betaalmethode die u kiest van u is en dat u voldoende geld of tegoeden beschikbaar heeft om de volledige kosten van de bestelling te dekken.

LEVERING

De plaats van levering van uw producten is de plaats die is overeengekomen bij de bestelling, en de levering (tenzij de partijen anders overeenkomen) vindt plaats per prepaid eersteklas post.
We doen er alles aan om uw bestelling te verwerken en uw product te produceren binnen de tijd die voor elk artikel is afgesproken. De productietijd kan echter variëren; de opgegeven termijnen voor de levering van goederen zijn dan ook slechts indicatief.
U bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van uw product bij aflevering. Als de bestelling door een vervoerder is afgeleverd, moet u de leverings- of acceptatiebon ondertekenen. Uw handtekening op een dergelijk document vormt een geldig bewijs dat u uw bestelling zonder zichtbare gebreken of schade heeft ontvangen. De vertraging of niet-levering van een deel van uw bestelling geeft u niet het recht om uw bestelling of een deel van de bestelling te weigeren. Als de Producten bij levering defect of beschadigd zouden zijn, moet u op het moment van levering schriftelijk een beschrijving geven van de vermeende schade of het defect. Deze beschrijving moet door of namens u worden ondertekend.
Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling in meerdere termijnen te leveren. In dat geval vormt elke levering een afzonderlijk contract.
Als u uw bestelling niet in ontvangst neemt in overeenstemming met deze bepalingen, zijn wij niet verplicht tot terugbetaling.

RISICO'S EN EIGENDOM

Het risico van verlies of beschadiging van uw bestelling gaat op u over bij aflevering op het afgesproken adres. Niettegenstaande de levering en het overgaan van het risico van de bestelling, gaat het eigendom van de bestelling niet op u over totdat we uw volledige betaling van de prijs en alle andere verschuldigde of te betalen bedragen hebben ontvangen, ingevolge de bestelling of een andere bestelling die u hebt geplaatst. .

RETOUREN, TERUGBETALINGEN EN ANNULERINGSRECHT

Je hebt het recht om een ​​bestelling te annuleren in de volgende omstandigheden:
Als we de Bestelling niet hebben kunnen leveren binnen 30 dagen na de datum waarop u de bestelling heeft geplaatst;

Als een bestelling wordt geannuleerd in overeenstemming met de voorwaarden waarnaar in het bovenstaande punt wordt verwezen, zijn wij aansprakelijk voor alle betaalde bedragen (inclusief verzendkosten voor de eerste levering en andere leveringen (indien van toepassing) met betrekking tot de betreffende bestelling. .
Kennisgeving van de wens om te annuleren moet per e-mail worden gedaan aan hello@myminibuddies.com.
Voor alle duidelijkheid, met uitzondering van de wettelijke bepalingen met betrekking tot de bescherming van de consument alsook de wettelijke bepalingen met betrekking tot de garantie van verborgen gebreken, verleent niets in de Algemene Voorwaarden u herroepingsrecht met betrekking tot producten die door hun natuur zijn gemaakt volgens uw specificaties of die duidelijk gepersonaliseerd zijn.
U dient het product in de originele verpakking (die u hiervoor dient te bewaren) aan ons te retourneren.
Niets in deze clausule doet afbreuk aan uw rechten die voortvloeien uit de geldende regelgevende en wettelijke bepalingen.

UITSLUITINGEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Hoewel we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de informatie op de site ("Site-inhoud") correct en foutloos is, kunnen we de juistheid en volledigheid van de inhoud van de site niet garanderen. We kunnen wijzigingen aanbrengen in de inhoud van de site of op producten, prijzen of kosten die daarin worden beschreven, op elk moment en zonder kennisgeving. De inhoud van de site is mogelijk niet actueel en we kunnen niet verplichten om deze regelmatig bij te werken via dit medium.
We zullen ons uiterste best doen en alle aandacht besteden die nodig is voor het ter beschikking stellen van de site. Een deel van de inhoud op de site kan door derden worden geleverd en daarom kunnen we de nauwkeurigheid, volledigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van de inhoud op deze site niet garanderen of er de volledige verantwoordelijkheid voor nemen.
Dienovereenkomstig, behalve zoals uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene voorwaarden, worden de Site en alle Site-inhoud erop aangeboden "zoals ze zijn" zonder enige vorm van vertegenwoordiging of garantie, expliciet of impliciet (of het nu in feite is, door gewoonte, door statuten of anders). Voor zover toegestaan ​​door de wet wijzen wij alle andere voorwaarden, verklaringen, bevestigingen en garanties af (inclusief, zonder beperking, alle impliciete garanties van overeenstemming van de site of de inhoud van de site met een specifiek doel, of dat uw gebruik van de site Site of Site-inhoud zal geen inbreuk maken op de rechten van derden).
We kunnen niet garanderen dat de site, de inhoud van de site en de functies van de site ononderbroken of foutloos zullen zijn, en dat defecten onmiddellijk zullen worden verholpen of dat de site of de server die deze toegankelijk maakt geen virussen of andere schadelijke componenten. Wij kunnen niet garanderen of garanderen dat de site en de inhoud van de site aan uw eisen zullen voldoen en we geven geen garanties met betrekking tot het gebruik of de resultaten van het gebruik van de inhoud van de site in termen van volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. Wij zijn niet aansprakelijk voor de veiligheid van de site of enige storing door welke oorzaak dan ook, verlies of beschadiging van materialen tijdens het transport, of verlies of beschadiging van materialen of gegevens tijdens het downloaden naar een computersysteem.

VERANTWOORDELIJKHEID

Wij garanderen u dat het via de site gekochte product van bevredigende kwaliteit is en redelijkerwijs geschikt is voor de doeleinden waarvoor producten van hetzelfde type gewoonlijk worden geleverd. Voor zover toegestaan ​​door de wet wijzen wij alle andere voorwaarden, verklaringen, bevestigingen en garanties af, expliciet of impliciet (in feite, door gebruik, door de wet of anderszins).
Onze aansprakelijkheid voor verliezen die u lijdt als gevolg van onze niet-naleving van deze Overeenkomst is strikt beperkt tot de netto aankoopprijs van het Product dat u hebt gekocht (exclusief belastingen en verzendkosten).

Niets in deze Algemene voorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor: overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid; of enig verlies dat u mogelijk heeft geleden als gevolg van een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken die we mogelijk hebben gemaakt; of enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van en browsen op de site en het gebruik van de inhoud van de site op eigen risico is.
Met inachtneming van het voorgaande erkent u dat wij niet verantwoordelijk zijn voor: (a); (b) enig verlies, claim of schade, of enige punitieve, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die niet direct verband houdt met het incident dat aanleiding gaf tot uw claim; of (c) enig verlies van winst of verlies van besparingen of verlies of beschadiging van gegevens (in elk geval direct of indirect), ongeacht of het contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of buiten schuld of anderszins voortvloeiend is uit, of op enigerlei wijze verband houdt met (i) het gebruik van deze site of de inhoud van de site; (ii) deze Algemene Voorwaarden (iii) de producten (iv); falen of vertraging in het gebruik van elementen van de site, de inhoud van de site of enige dienst, inclusief maar niet beperkt tot de onbeschikbaarheid van de site, de inhoud van de site of de diensten, ongeacht de duur van de periode van onbeschikbaarheid ; (v) het gebruik van enige site-inhoud of andere informatie, materialen, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen verkregen via de site, en in ieder geval, zelfs als we op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijk verlies en dergelijke schade.
Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies, schade, kosten of uitgaven (inclusief winstderving) die direct of indirect voortvloeien uit het niet of vertraagd nakomen van verplichtingen onder de Algemene voorwaarden als gevolg van gebeurtenissen of omstandigheden waarover wij geen controle hebben, inclusief maar niet beperkt tot stakingen, vakbondsacties, stroomstoringen en storingen in de levering van apparatuur, overheidsoptreden of natuurrampen.
De wetten die van kracht zijn in het land waar u woont, staan ​​mogelijk de beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid of incidentele of gevolgschade niet toe, in welk geval de bovenstaande beperking en uitsluiting niet van toepassing zijn.
Vanwege de risico's die inherent zijn aan het gebruik van internet, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen infecteren wanneer u de site gebruikt of doorbladert. Het downloaden of andere verwerving van Site-inhoud via de Site gebeurt naar eigen goeddunken en op eigen risico, en met dien verstande dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of verkrijgen inhoud van deze site.

EEN VERGOEDING

U stemt ermee in ons en ons bedrijf en onze bestuurders, werknemers, agenten, aannemers, partners, informatieverstrekkers en licentiegevers te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen met betrekking tot alle claims, claims voor schade, acties, verliezen, kosten en uitgaven (inclusief juridische kosten ) (al dan niet voorzienbaar of vermijdbaar) opgelopen of geleden door een van deze partijen en elke claim of rechtszaak, aangespannen of vermeend, die voortvloeit uit of verband houdt met uw oneigenlijk gebruik van de site, de inhoud van de site of de geleverde diensten door de site, uw handelingen in verband met de site of de geleverde diensten of andere gebruikers van de site, aankopen, transacties, overeenkomsten of regelingen met een derde partij via de site of op een site van derden, of enige schending van deze voorwaarden van Service of een wet of de rechten van een derde partij.

BEËINDIGING

We kunnen de site beëindigen of stoppen met het leveren van een van de diensten die beschikbaar zijn via de site op elk moment, naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook.
We kunnen uw toegang tot de site om welke reden dan ook beëindigen, naar eigen goeddunken en op elk moment, met kennisgeving.

GEGEVENSBESCHERMING EN PRIVACY

We zullen de persoonlijke informatie die we over u verzamelen alleen gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid. Dit Beleid vormt een essentieel onderdeel van deze Algemene Voorwaarden en het is belangrijk dat u het leest. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, accepteert u ook en stemt u in met ons privacybeleid.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst wordt aangegaan onder Belgisch recht en is onderworpen aan de jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

PLAATS EEN BESTELLING

U dient de op de site beschreven procedure te volgen om een ​​bestelling te plaatsen. Details over de te betalen prijs voor elk product en de betalingsprocedure worden op de site weergegeven.
De aangegeven tijden of leveringsdata zijn slechts schattingen. We zullen redelijke inspanningen leveren om de Producten binnen de aangegeven tijd te leveren.

Door een bestelling te plaatsen via de site, geeft u aan een aanbod te doen om een ​​product te kopen en accepteert u deze verkoopvoorwaarden en onze algemene voorwaarden. Alle bestellingen zijn onderhevig aan onze acceptatie en we hebben het recht om elke bestelling die u plaatst te weigeren. We zullen een schriftelijke bevestiging van uw bestelling sturen naar het e-mailadres dat u hebt opgegeven bij het plaatsen ervan, maar deze bevestiging houdt geen acceptatie in. We zullen aangeven dat we uw bestelling accepteren wanneer we de volledige betaling van u hebben ontvangen en u een bevestigingsmail sturen, die zal leiden tot het sluiten van het contract. Zodra de volledige betaling is ontvangen, beginnen we met het verwerken van uw bestelling en het maken van uw gepersonaliseerde My Mini Buddies-boek. Zodra we zijn begonnen met het maken van uw My Mini Buddies-boek, kan uw bestelling niet meer worden geannuleerd. We vragen betaling voor het My Mini Buddies-boek in zijn geheel voordat we het produceren en verzenden. Als we uw bestelling niet kunnen uitvoeren nadat we de betaling hebben geaccepteerd, kunnen we u terugbetalen en het contract annuleren.
We kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving stoppen met het aanbieden of wijzigen van producten of diensten. Evenzo kunnen deze producten zonder voorafgaande kennisgeving niet meer beschikbaar zijn. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid als een product of dienst niet meer beschikbaar is.
U stemt ermee in dat alle informatie die u ons verstrekt in verband met de aankoop juist is, dat de creditcard of betaalkaart of elektronische portemonnee die u gaat gebruiken uw eigendom is en dat het saldo of het krediet voor betalingsfaciliteiten voldoende is om de kosten te dekken van het product. Als de betaling niet volledig is ontvangen, zijn we niet verplicht het product te leveren.

PRIJS EN BETALING

Betaling voor de Producten zal worden gedaan via een externe betalingsdienstaanbieder. U moet uw betalingsgegevens doorgeven aan een dergelijke externe provider en mogelijk moet u akkoord gaan met aanvullende voorwaarden voor het gebruik van deze service. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van de betalingsdiensten van een dergelijke externe aanbieder, en sluiten hierbij uit, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving.
We kunnen de prijs van elk product wijzigen voordat u een bestelling plaatst.

Hoewel we ons best zullen doen om dit te voorkomen, kunnen sommige van de producten die op de site worden vermeld, vergezeld gaan van een foutieve prijs, met name wanneer de prijs mogelijk stijgt tussen het moment dat u uw bestelling plaatst en het moment dat u uw bestelling plaatst. bestelling waar we deze zullen accepteren. Over het algemeen controleren we de prijzen als onderdeel van de verzendingsprocedures, zodat als de huidige prijs van een product lager is dan vermeld, we het lagere bedrag in rekening brengen op het moment van verzending. Als de huidige prijs van het product hoger is dan aangegeven op de site, zullen we naar eigen goeddunken contact met u opnemen om uw instructies op te halen of u te informeren over onze weigering om uw bestelling uit te voeren, zodat u het opnieuw kunt bestellen. desgewenst voor de juiste prijs.
Prijzen zijn inclusief btw en alle andere van toepassing zijnde belastingen en/of invoerbelastingen. Prijzen zijn inclusief wereldwijde bezorgkosten per luchtpost, behalve in bepaalde gevallen waarin we contact met u opnemen om u op de hoogte te stellen van deze kosten.

AANVAARDING VAN LEVERING

U dient het ontvangen product(en) te inspecteren op eventuele gebreken of niet-conformiteit voordat u het ontvangstbewijs ondertekent om aan te geven dat ze in goede staat bij u zijn afgeleverd. Als u het ontvangstbewijs ondertekent om aan te geven dat ze in goede staat bij u zijn afgeleverd, accepteert u dat ze in een acceptabele staat aan u zijn geretourneerd. Producten waarvan geen ontvangstbewijs is getekend, maar die wel zijn geaccepteerd, worden geacht in goede staat te zijn afgeleverd.
Als u tekenen van schade aan het pakket ziet, geef dan aan dat het in slechte staat bij u is afgeleverd. Anders kunnen we het product niet terugbetalen of vervangen buiten uw wettelijke rechten om.

U moet beschikbaar zijn om de levering op de aangegeven datum in ontvangst te nemen, aangezien de koerier slechts 2 nieuwe bezorgpogingen zal doen, waarna het pakket op uw kosten naar ons wordt teruggestuurd. Als de levering wordt geweigerd of geretourneerd vanwege een onjuist adres, bent u verantwoordelijk voor de retourzending.
Diverse bepalingen, elke kennisgeving of elk verzoek met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of de verkopen die in het kader van deze voorwaarden zijn gesloten, moeten aan My Mini Buddies worden bezorgd.

MIJN MINI BUDDIES SNC

Rue Eugène Castaigne, 64

1310 Terhulpen

België

BTW-nummer: 0765.372.065